De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de INDUSTRIAS LASSER SA amb CIF A08699332 i domicili social situat a VIA TRAJANA PASSATGE A NAU 7-9 08020 , BARCELONA, amb la finalitat de poder remetre-li la corresponent factura. En compliment amb la normativa vigent, INDUSTRIAS LASSER SA informa que les dades seran conservades durant el Període legalment establert.

Amb la present clàusula queda informat que les seves dades seran comunicats en cas de ser necessari a: administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les que sigui necessària la comunicació amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat.

El fet de no facilitar les dades a les entitats esmentades implica que no es pugui complir amb la prestació dels serveis.

INDUSTRIAS LASSER SA informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que INDUSTRIAS LASSER SA es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició / revocació, en els termes que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades, dirigint la seva petició a l’adreça postal VIA TRAJANA PASSATGE A NAU 7- 9 08020, BARCELONA o bé a través de correu electrònic lasser@lasser.es

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Poden descarregar-se el document per a la seva impressió en el següent link